Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na przeprowadzenie badań lekarskich, psychologicznych dla osób skierowanych przez PUP w Czestochowie -cz.I, badań lekarskie dla pracowników i

 
ZPZ-271-39/2012                                                                 Częstochowa, dn. 04.12.2012r.
 
                                                                                              Wykonawcy
                                                                                              biorący udział w postępowaniu
                                                                                              wg. rozdzielnika                  
 
dot.: o wartości poniżej 200 000 euro, którego przedmiotem jest przeprowadzenie badań lekarskich, psychologicznych dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Częstochowie, w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu oraz przeprowadzenie badań lekarskich dla pracowników i kandydatów na pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
w Częstochowie -  CZĘŚĆ I - badania lekarskie, psychologiczne dla osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie w roku 2013.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2, złożoną przez:
 
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 im. sierż. Grzegorza Załogi
ul. Głowackiego 10, 40-052 Katowice
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z pracownikami Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
1.W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 100%
Razem
 
1.
 
 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne AMICUS Sp. z o.o.
42-200 Częstochowa
Al. Pokoju 44
 
Oferta odrzucona
Oferta odrzucona
 
2.
 
 
 
 
 
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 im. sierż. Grzegorz Załogi
ul. Głowackiego 10,
40-052 Katowice
 
 
30,00
30,00
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
ZPZ-271-39/2012                                                                 Częstochowa, dn. 04.12.2012r.
 
                                                                                              Wykonawcy
                                                                                              biorący udział w postępowaniu
                                                                                              wg. rozdzielnika                  
 
dot.: o wartości poniżej 200 000 euro, którego przedmiotem jest przeprowadzenie badań lekarskich, psychologicznych dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Częstochowie, w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu oraz przeprowadzenie badań lekarskich dla pracowników i kandydatów na pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
w Częstochowie -  CZĘŚĆ III - badania lekarskie dla pracowników i kandydatów na
pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie w roku 2013
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2, złożoną przez:
 
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 im. sierż. Grzegorza Załogi
ul. Głowackiego 10, 40-052 Katowice
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z pracownikami Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 100%
Razem
 
1.
 
 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne AMICUS Sp. z o.o.
42-200 Częstochowa
Al. Pokoju 44
 
Oferta odrzucona
Oferta odrzucona
 
2.
 
 
 
 
 
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 im. sierż. Grzegorz Załogi
ul. Głowackiego 10,
40-052 Katowice
 
 
30,00
30,00
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (4 grudnia 2012)
Opublikował: a_kukla (4 grudnia 2012, 09:49:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 246