Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 193 000 euro na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs obsługi programu AUTOCAD, kurs grafiki komputerowej z projektowani

Częstochowa: Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia komputerowego dla osób zareejstrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.
Numer ogłoszenia: 98258 - 2011; data zamieszczenia: 02.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie , ul. Szymanowskiego 15, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3706100 w. 186, faks 034 3243130.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia komputerowego dla osób zareejstrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie w następujących kierunkach: - część I - kurs obsługi programu AUTOCAD - część II - kurs grafiki komputerowej z projektowaniem stron www UWAGA: PLANOWANE TERMINY KURSÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE, Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ KURSY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO MUSZĄ ZAKOŃCZYĆ SIĘ MAKSYMALNIE DO 31.10.2011 R., NATOMIAST KURSY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY MUSZĄ ZAKOŃCZYĆ SIĘ MAKSYMALNIE DO 30.11.2011 R. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.3 Część I - kurs obsługi programu AUTOCAD Przewidziano do przeszkolenia 10 osób (szkolenie byłoby finansowane ze środków Funduszu Pracy). 1.1 Liczba osób i czas trwania szkolenia Szkolenie zostanie przeprowadzone w jednej 10 - osobowej grupie (finansowanie ze środków Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie). Winno się ono rozpocząć w miesiącu czerwcu 2011 r. 1.2 Miejsce szkolenia Kursy muszą odbywać się na terenie Częstochowy. Jest to podyktowane faktem, iż osobom bezrobotnym zamieszkałym poza miastem najłatwiej dojechać na szkolenie do Częstochowy. Wykonawca musi wskazać dokładny adres miejsca przeprowadzania zajęć teoretycznych i praktycznych. Sale dydaktyczne muszą posiadać dostęp do szatni (przebieralni) oraz dostęp do sanitariatów wyposażonych w bieżącą wodę (ciepłą i zimną). Wymagane jest aby powierzchnia sal dydaktycznych, ilość stanowisk oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne były dostosowane do zakresu szkolenia oraz liczby uczestników szkolenia, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. 1.3 Liczba godzin szkolenia Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 200 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia. Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Szkolenie realizowane musi być według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu (w przypadku gdy szkolenie rozpocznie się w inny dzień tygodnia niż poniedziałek i lub zakończy się w inny dzień niż piątek, to liczba godzin zegarowych szkolenia może być proporcjonalnie mniejsza w stosunku do przeciętnej liczby godzin zegarowych w tygodniu). 1.4 Minimalny zakres tematyczny szkolenia Należy przedstawić program zajęć, który musi zawierać minimum następujący zakres tematyczny (kurs podstawowy i średniozaawansowany 2D i 3D) : - podstawy rysowania obiektów, - modyfikacja rysunku, - warstwy rysunkowe, - wprowadzanie tekstu, - kreskowanie, - wymiarowanie rysunku, - bloki, - atrybuty, - makrodefinicje, - pliki wymiany danych rysunkowych, - modyfikacja menu, - komendy zewnętrzne i skróty, - wprowadzenie do modelowania przestrzennego, - modelowanie krawędziowe, - modelowanie powierzchniowe, - modelowanie bryłowe, - tworzenie elementów złożonych, - uzyskiwanie informacji o bryłach. Każda osoba podczas zajęć musi posiadać do dyspozycji jedno stanowisko komputerowe. Program zajęć musi zawierać w szczególności: - nazwę i zakres szkolenia, - czas trwania i sposób organizacji szkolenia, - wymagania wstępne dla uczestników szkolenia, - cele szkolenia, - plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oaz ich wymiar, z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej, - opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, - wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych (z wyszczególnieniem środków, które każdy uczestnik szkolenia otrzyma na własność), - przewidziane sprawdziany i egzaminy, - informację na temat miejsca przeprowadzania zajęć praktycznych i teoretycznych (adresu), z wyszczególnieniem informacji na temat warunków lokalowych, tj. czy sale dydaktyczne posiadają dostęp do szatni, (przebieralni), czy sanitariatów wyposażonych w bieżącą wodę (ciepłą i zimną), oraz czy powierzchnia sal dydaktycznych, ilość stanowisk oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne dostosowane są do zakresu szkolenia oraz liczby uczestników szkolenia, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, - informację na temat składników poczęstunku, który każdy uczestnik otrzyma podczas szkolenia, z wyszczególnieniem informacji na temat miejsca do spożywania poczęstunku, oraz informacji czy w sali lub jej bliskim sąsiedztwie znajduje się dodatkowy stolik, czajnik (termos) oraz miejsce zapewniające możliwość przechowywania produktów spożywczych i naczyń jednorazowych dla uczestników kursu bez dostępu dla osób trzecich. 1.5 Materiały szkoleniowe dla uczestników, poczęstunek Każdy uczestnik kursu musi otrzymać następujące materiały szkoleniowe: minimum dwa podręczniki i inne trwale zszyte materiały informacyjne związane z tematyką prowadzonego kursu oraz zeszyt A4 w twardej oprawie, długopis, ołówek, zakreślacz itp. przybory piśmienne. Powyższe materiały szkoleniowe każdy uczestnik kursu musi otrzymać w teczce tekturowej z rączką. Ponadto wymagane jest aby każdy uczestnik kursu otrzymał wszystkie materiały oraz prezentacje użyte na szkoleniu zapisane w wersji elektronicznej na pendrive o pojemności minimum 2GB. Wszyscy uczestnicy kursu muszą otrzymać każdego dnia szkolenia poczęstunek w postaci kanapki oraz słodkiej bułki. W czasie przerw wymagana jest obowiązkowo: kawa, herbata, zimne napoje. Wykonawca musi zapewnić uczestnikom kursu higieniczne miejsce do spożywania poczęstunku. W sali lub jej bliskim sąsiedztwie musi znajdować się dodatkowy stolik, czajnik (termos) oraz miejsce zapewniające możliwość przechowywania produktów spożywczych i naczyń jednorazowych dla uczestników kursu bez dostępu dla osób trzecich. 1.6 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników szkolenia, którym nie przysługuje stypendium za okres odbywania szkolenia oraz którym przysługuje stypendium za okres odbywania szkolenia, w trakcie którego podjęli zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą zgodnie z art. 41 ust. 3b oraz art. 41 ust. 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 69 poz. 415 z późn. zm.). Zamawiający każdorazowo wskaże wykonawcy imiona i nazwiska uprawnionych osób do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zamawiający dokona refundacji poniesionych kosztów za ubezpieczenie osób szkolonych na podstawie kserokopii polisy ubezpieczeniowej i wystawionej przez Wykonawcę odrębnej faktury. Koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników szkolenia nie stanowi elementu ceny ofert, jaką należy złożyć w postępowaniu. 1.7 Harmonogram, preliminarz kosztów, ankiety, zaświadczenia Do oferty należy przedłożyć harmonogram będący propozycją terminów szkoleń (załącznik). W przypadku przedstawienia harmonogramu zawierającego przerwę w zajęciach trwającą np. cały tydzień Zamawiający nie dyskwalifikuje takiej oferty, pod warunkiem, iż szkolenie rozpocznie się i zakończy w wymaganym terminie. Jednak ze względu na konieczność terminowego naliczania świadczeń dla bezrobotnych, których wysokość jest uzależniona od liczby godzin zegarowych szkolenia w danym miesiącu oraz realizacji szkolenia w sposób zapewniający jak najlepsze przyswajanie materiału przez jego uczestników, Zamawiający zaleca, aby takie przerwy zdarzały się sporadycznie, w wyjątkowych okolicznościach. Należy przedstawić preliminarz kosztów (załącznik). Preliminarz winien zawierać wszystkie przedstawione na druku pozycje: koszt materiałów szkoleniowych, koszt serwisu kawowego itp. Po zakończonym szkoleniu wymagane jest przedłożenie ankiet wypełnionych przez uczestników (załącznik). Po zakończonym szkoleniu Wykonawca wyda uczestnikom kursu zaświadczenia o jego ukończeniu. Część II - kurs grafiki komputerowej z projektowaniem stron www Przewidziano do przeszkolenia 15 osób (szkolenie byłoby finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego będzie finansowane w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2.1 Liczba osób i czas trwania szkolenia Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch następujących grupach: - I grupa - termin rozpoczęcia szkolenia czerwiec 2011 r. - 8 osób ( finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie), - II grupa - termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2011 r. - 7 osób (finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie). 2.2 Miejsce szkolenia Kursy muszą odbywać się na terenie Częstochowy. Jest to podyktowane faktem, iż osobom bezrobotnym zamieszkałym poza miastem najłatwiej dojechać na szkolenie do Częstochowy. Wykonawca musi wskazać dokładny adres miejsca przeprowadzania zajęć teoretycznych i praktycznych. Sale dydaktyczne muszą posiadać dostęp do szatni (przebieralni) oraz dostęp do sanitariatów wyposażonych w bieżącą wodę (ciepłą i zimną). Wymagane jest aby powierzchnia sal dydaktycznych, ilość stanowisk oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne były dostosowane do zakresu szkolenia oraz liczby uczestników szkolenia, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. 2.3 Liczba godzin szkolenia Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 250 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia. Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Szkolenie realizowane musi być według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu (w przypadku gdy szkolenie rozpocznie się w inny dzień tygodnia niż poniedziałek i lub zakończy się w inny dzień niż piątek, to liczba godzin zegarowych szkolenia może być proporcjonalnie mniejsza w stosunku do przeciętnej liczby godzin zegarowych w tygodniu). 2.4 Minimalny zakres tematyczny szkolenia Należy przedstawić program zajęć, który musi zawierać minimum następujący zakres tematyczny: Obsługa programu Adobe Photoshop (wersja min. 8CS) - wprowadzenie do grafiki, - zapoznanie z interfejsem programu Adobe Photoshop, - praca na paletach i przestrzeniach roboczych, - podstawowe typy warstw programu - rozpoznawanie, wypełnianie, właściwe narzędzia do transformacji kształtu, - ustawienia dokumentu, - edycja grafiki rastrowej - praca na warstwach rastrowych, - narzędzia retuszu obrazów, - praca na gradientach, - obiekty wektorowe w Photoshopie, - style warstwy, - tekst, - filtry, - fotomontaż i szparowania, - korekcje kolorystyczne, - animowany gif, - drukowanie prac. Obsługa programu Corel Draw (wersja min. 10.0) - wprowadzenie do grafiki, - zapoznanie z interfejsem programu Corel Draw, - szczegółowe omówienie obszaru roboczego, - poznanie podstawowego narzędzia wskaźnik, - nauka edycji graficznych obiektów wektorowych, - praca z paletą transformacji, - praca na poleceniach grupy zaznaczonych obiektów, - narzędzie z grupy automatów rysujących - interakcyjna obwiednia, - techniki rysunku - tworzenie narzędzi pomocniczych z obiektów wektorowych, - narzędzie z grupy automatów rysujących - interakcyjna głębia, - narzędzie z grupy automatów rysujących - metamorfoza, spektrum zastosowań, - narzędzie z grupy automatów rysujących - interakcyjna przezroczystość, - narzędzia edycji krzywej, - techniki rysunku, - konwencje kompozycji graficznych, - techniki rysunku, - cliparty - wykorzystanie, kompozycje, - drukowanie prac. Kurs tworzenia stron WWW I stopnia - informacje ogólne - podstawowe pojęcia związane z Internetem, - podstawowe pojęcia związane ze stronami www, - ogólna budowa stron www, - rodzaje stron - przykłady, - przeglądarki stron www, - edytory stron www, - podstawy języka HTML i jego składnia, - pierwsza strona www - wstęp, - akapity, - nagłówki, - listy wypunktowane, - listy numerowane, - formatowanie list, - rysowanie linii, - puste wiersze i twarda spacja, - obramowanie i cieniowanie, - formatowanie: kolor, tło, wielkość czcionki jej styl, - grafika na stronach www: dostosowywanie i umieszczanie na stronie, - odwołania wewnętrzne na stronach www, - odwołania zewnętrzne na stronach www, - tabele: projektowanie, - tabele: tworzenie, - tabele: formatowanie, - ramki na stronach www, - budowa strony z ramkami - i ich układy, - formatowanie ramek, - kaskadowe arkusze stylów (CSS), - plik CSS, - powiązanie pliku CSS z plikami stron www, - wstęp do umieszczania JavaScript na stronie www, - przegląd popularnych edytorów HTML i ich funkcjonalność, - umieszczanie stron w internecie - bezpłatnie, - wymagania stawiane serwerom internetowym, - umieszczanie stron w internecie - kryteria wyboru oferty, - pozycjonowanie stron - metodologia, - pozycjonowanie stron - rejestracja w wyszukiwarkach, - netetykieta - omówienie. Kurs tworzenia stron WWW II stopnia - programowanie w PHP - opis narzędzia PHP i jego własności, - porównanie z innymi językami, - zasoby, - architektura, - metody instalacji, - edytory PHP, - objaśnienie składni PHP, - znaczniki, - instrukcje, - komentarze, - literały tekstowe, osadzone, liczbowe, logiczne, - deklarowanie zmiennych, - deklarowanie stałych, - opis typów danych, - sposoby rzutowania typów, - operatory w PHP, - operacje na napisach, - zmienne zewnętrzne i systemowe, - przegląd instrukcji sterujących, - deklaracje funkcji w PHP, - zakres zmiennej i czas życia zmiennej, - tablice, sposoby deklaracji, - inicjacja tablic, - funkcje tablicowe, - programowanie strukturalne - podsumowanie, - programowanie obiektowe w PHP, - pojęcie klasy, obiektu, hermetyzacji, - dziedziczenie, polimorfizm, - funkcje operujące na klasach, - obsługa plików, - obsługa katalogów, - wprowadzenie do HTMLa, - obsługa formularzy z PHP, - prosty licznik odwiedzin, - przesyłanie plików z przeglądarki, - tworzenie prostych aplikacji serwerowych, - bazy danych a PHP, - MySql opis środowiska, - podstawowe polecenia w SQLu, - używanie PHP i MySqla, - MySql a phpMyAdmin, - przykłady aplikacji, - sposoby identyfikacji użytkownika, - elementy grafiki komputerowej w PHP, - data i czas. Kurs tworzenia stron www III stopnia -Adobe Flash (wersja min. CS3) - adobe - Flash - wiadomości wstępne, - tworzenie prostej grafiki - wstęp, - tworzenie prostej grafiki - atrybuty linii, - tworzenie prostej grafiki - atrybuty wypełnień, - tworzenie prostej grafiki - narzędzia, - modyfikowanie prostej grafiki - wstęp, - modyfikowanie prostej grafiki - operacje edycyjne, - modyfikowanie prostej grafiki - narzędzia, - warstwy - tworzenie i operowanie na nich, - tworzenie i używanie obiektów, - tworzenie animacji klatka po klatce, - tworzenie animacji i ich automatyzacja - kształt, - tworzenie animacji i ich automatyzacja - ruch, - tworzenie animacji i ich automatyzacja - kolor, - przyciski interaktywne, - dźwięki w elementach Flash-a, - interaktywność w elementach Flash, - interaktywność w elementach Flash, - tworzenie strony internetowej z elementów Flash, - tworzenie witryny - wiadomości wstępne, - tworzenie witryny - przygotowanie plików tworzących witrynę, - tworzenie witryny - projektowanie układu graficznego, - tworzenie witryny - dodawanie i stylizowanie tekstu, - tworzenie witryny - wykorzystanie listwy czasowej, - tworzenie witryny - tworzenie animacji, - tworzenie witryny - tworzenie mechanizmów nawigacji, - tworzenie witryny - wypełnianie działów witryny zawartością, - publikowanie witryny utworzonej we Flash, - oraz dodatkowo należy uwzględnić zagadnienia z zakresu ochrony środowiska (prawo ochrony środowiska, ochrona zasobów środowiska, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom). Każda osoba podczas zajęć musi posiadać do dyspozycji jedno stanowisko komputerowe. Program zajęć musi zawierać w szczególności: - nazwę i zakres szkolenia, - czas trwania i sposób organizacji szkolenia, - wymagania wstępne dla uczestników szkolenia, - cele szkolenia, - plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oaz ich wymiar, z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej, - opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, - wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych (z wyszczególnieniem środków, które każdy uczestnik szkolenia otrzyma na własność), - przewidziane sprawdziany i egzaminy, - informację na temat miejsca przeprowadzania zajęć praktycznych i teoretycznych (adresu), z wyszczególnieniem informacji na temat warunków lokalowych, tj. czy sale dydaktyczne posiadają dostęp do szatni, (przebieralni), czy sanitariatów wyposażonych w bieżącą wodę (ciepłą i zimną), oraz czy powierzchnia sal dydaktycznych, ilość stanowisk oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne dostosowane są do zakresu szkolenia oraz liczby uczestników szkolenia, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, - informację na temat składników poczęstunku, który każdy uczestnik otrzyma podczas szkolenia, z wyszczególnieniem informacji na temat miejsca do spożywania poczęstunku, oraz informacji czy w sali lub jej bliskim sąsiedztwie znajduje się dodatkowy stolik, czajnik (termos) oraz miejsce zapewniające możliwość przechowywania produktów spożywczych i naczyń jednorazowych dla uczestników kursu bez dostępu dla osób trzecich. 2.5 Materiały szkoleniowe dla uczestników, poczęstunek Każdy uczestnik kursu musi otrzymać następujące materiały szkoleniowe: minimum dwa podręczniki i inne trwale zszyte materiały informacyjne związane z tematyką prowadzonego kursu oraz zeszyt A4 w twardej oprawie, długopis, ołówek, zakreślacz itp. przybory piśmienne. Powyższe materiały szkoleniowe każdy uczestnik kursu musi otrzymać w teczce tekturowej z rączką. Ponadto wymagane jest aby każdy uczestnik kursu otrzymał wszystkie materiały oraz prezentacje użyte na szkoleniu zapisane w wersji elektronicznej na pendrive o pojemności minimum 2GB. Wszelkie dokumenty wydawane przez Wykonawcę, dotyczące uczestnictwa osób bezrobotnych w szkoleniu finansowanego z EFS, muszą zawierać informacje o unijnym wkładzie finansowym w realizację szkolenia, a także muszą być opatrzone emblematem Wspólnoty i logo Europejskiego Funduszu Społecznego oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnego z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (www.efs.gov.pl promocja+EFS). Wszyscy uczestnicy kursu muszą otrzymać każdego dnia szkolenia poczęstunek w postaci kanapki oraz słodkiej bułki. W czasie przerw wymagana jest obowiązkowo: kawa, herbata, zimne napoje. Wykonawca musi zapewnić uczestnikom kursu higieniczne miejsce do spożywania poczęstunku. W sali lub jej bliskim sąsiedztwie musi znajdować się dodatkowy stolik, czajnik (termos) oraz miejsce zapewniające możliwość przechowywania produktów spożywczych i naczyń jednorazowych dla uczestników kursu bez dostępu dla osób trzecich. 2.6 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników szkolenia, którym nie przysługuje stypendium za okres odbywania szkolenia oraz którym przysługuje stypendium za okres odbywania szkolenia, w trakcie którego podjęli zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą zgodnie z art. 41 ust. 3b oraz art. 41 ust. 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 69 poz. 415 z późn. zm.). Zamawiający każdorazowo wskaże wykonawcy imiona i nazwiska uprawnionych osób do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zamawiający dokona refundacji poniesionych kosztów za ubezpieczenie osób szkolonych na podstawie kserokopii polisy ubezpieczeniowej i wystawionej przez Wykonawcę odrębnej faktury. Koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników szkolenia nie stanowi elementu ceny ofert, jaką należy złożyć w postępowaniu. 2.7 Harmonogram, preliminarz kosztów, ankiety, zaświadczenia Do oferty należy przedłożyć harmonogram będący propozycją terminów szkoleń (załącznik). W przypadku przedstawienia harmonogramu zawierającego przerwę w zajęciach trwającą np. cały tydzień Zamawiający nie dyskwalifikuje takiej oferty, pod warunkiem, iż szkolenie rozpocznie się i zakończy w wymaganym terminie. Jednak ze względu na konieczność terminowego naliczania świadczeń dla bezrobotnych, których wysokość jest uzależniona od liczby godzin zegarowych szkolenia w danym miesiącu oraz realizacji szkolenia w sposób zapewniający jak najlepsze przyswajanie materiału przez jego uczestników, Zamawiający zaleca, aby takie przerwy zdarzały się sporadycznie, w wyjątkowych okolicznościach. W przypadku kursu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania harmonogramu kursu (tzw. tabela - załącznik) w formie elektronicznej do siódmego dnia roboczego, liczonego od daty rozpoczęcia kursu. Należy przedstawić preliminarz kosztów (załącznik). Preliminarz winien zawierać wszystkie przedstawione na druku pozycje: koszt materiałów szkoleniowych, koszt serwisu kawowego itp. Po zakończonym szkoleniu wymagane jest przedłożenie ankiet wypełnionych przez uczestników (załącznik). Po zakończonym szkoleniu Wykonawca wyda uczestnikom kursu zaświadczenia o jego ukończeniu. W przypadku kursu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Wykonawca dodatkowo wyda uczestnikom kursu zaświadczenia o jego ukończeniu, które muszą zawierać informacje o unijnym wkładzie finansowym w realizację szkolenia, a także muszą być opatrzone emblematem Wspólnoty i logo Europejskiego Funduszu Społecznego oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnego z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (www.efs.gov.pl promocja+EFS ) - załącznik..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych, ewentualne zamówienia uzupełniające będą dotyczyć usług szkolenia komputerowego, o wartości do 50 procent wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.31.00-0, 80.53.32.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie. Część I - kurs obsługi programu AUTOCAD Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno szkolenie grupowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. kurs obsługi programu AUTOCAD oraz że usługa te została wykonana należycie. Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób. Część II - kurs grafiki komputerowej z projektowaniem stron WWW Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno szkolenie grupowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. kurs grafiki komputerowej z projektowaniem stron WWW albo dwa odrębne szkolenia: jedno z grafiki komputerowej i drugie z projektowania stron WWW oraz że usługa-i ta-e została-y wykonana-e należycie. Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie. Część I - kurs obsługi programu AUTOCAD Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum dziesięcioma stanowiskami komputerowymi do realizacji niniejszego kursu o poniższych parametrach: RAM - min. 1024 MB; Procesor - min. 2,5 GHZ; Karta graficzna - min. 128 MB ram Monitor - min. 17 cali; System operacyjny - min. Windows XP, z odpowiednim do przeprowadzenia kursu oprogramowaniem komputerowym na każdym z nich, tj. programem AUTOCAD (wersja min. 2008). Część II - kurs grafiki komputerowej z projektowaniem stron WWW Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum ośmioma stanowiskami komputerowymi do realizacji niniejszego kursu o poniższych parametrach: RAM - min. 1024 MB; Procesor - min. 2,6 GHz; Karta graficzna - min. 256 MB ram; Monitor - min. 17 cali; System operacyjny - min. Windows XP, z odpowiednim do przeprowadzenia kursu oprogramowaniem komputerowym na każdym z nich, tj. programem Adobe Photoshop min. wersja 8CS, program Corel Draw min. wersja 10.0, program Adobe Flash wersja min. CS3.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie. Część I - kurs obsługi programu AUTOCAD Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż dysponuje minimum jednym wykładowcą do realizacji niniejszego kursu spełniającym poniższe wymagania: - przygotowanie pedagogiczne, - doświadczenie w postaci minimum jednego przeprowadzonego kursu grupowego (dla min. 5 osób) w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia kursów jest krótszy, to w tym okresie, z zakresu obsługi programu AUTOCAD. Część II - kurs grafiki komputerowej z projektowaniem stron WWW Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż dysponuje minimum jednym wykładowcą do realizacji niniejszego kursu spełniającym poniższe wymagania: - przygotowanie pedagogiczne, - doświadczenie w postaci minimum jednego przeprowadzonego kursu grupowego (dla min. 5 osób) w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia kursów jest krótszy, to w tym okresie, z zakresu kurs grafiki komputerowej z projektowaniem stron WWW albo w postaci dwóch odrębnych szkoleń: jedno z grafiki komputerowej i drugie z projektowania stron WWW.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 20.000 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

Pogram szkolenia, Harmonogram szkolenia, Preliminarz kosztów

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. Oryginalne pełnomocnictwo (ewentualnie poświadczone notarialnie) potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy lub z przepisów prawa.  Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. Jeśli Wykonawca nie będzie przekazywał do realizacji przez podwykonawców żadnej części zamówienia należy również złożyć załącznik nr 10, w odpowiednie pola wpisując Nie dotyczy. Informacja o numerze konta i nazwie banku Wykonawcy. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania na realizację zamówienia składa najpóźniej w dniu podpisania umowy: a) aktualne (ważne w 2011r.) zaświadczenie o wpisie Wykonawcy do Rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy (art. 20 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), b) opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 20.000 zł ważną do min. 30.11.2011r, c) w przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 Prawa zamówień publicznych), Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców d) wykonawca wyłoniony w drodze postępowania na realizację zamówienia, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, składa najpóźniej w dniu podpisania umowy aktualne (tj. zawierające aktualne informacje) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów no okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.bip.czestochowa.pl/bip/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, pok. 209, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.05.2011 godzina 08:30, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, pok. 114, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.3.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kurs obsługi programu AUTOCAD.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: UWAGA: PLANOWANE TERMINY KURSÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE, Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ KURSY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO MUSZĄ ZAKOŃCZYĆ SIĘ MAKSYMALNIE DO 31.10.2011 R., NATOMIAST KURSY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY MUSZĄ ZAKOŃCZYĆ SIĘ MAKSYMALNIE DO 30.11.2011 R. Część I - kurs obsługi programu AUTOCAD Przewidziano do przeszkolenia 10 osób (szkolenie byłoby finansowane ze środków Funduszu Pracy). 1.1 Liczba osób i czas trwania szkolenia Szkolenie zostanie przeprowadzone w jednej 10 - osobowej grupie (finansowanie ze środków Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie). Winno się ono rozpocząć w miesiącu czerwcu 2011 r. 1.2 Miejsce szkolenia Kursy muszą odbywać się na terenie Częstochowy. Jest to podyktowane faktem, iż osobom bezrobotnym zamieszkałym poza miastem najłatwiej dojechać na szkolenie do Częstochowy. Wykonawca musi wskazać dokładny adres miejsca przeprowadzania zajęć teoretycznych i praktycznych. Sale dydaktyczne muszą posiadać dostęp do szatni (przebieralni) oraz dostęp do sanitariatów wyposażonych w bieżącą wodę (ciepłą i zimną). Wymagane jest aby powierzchnia sal dydaktycznych, ilość stanowisk oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne były dostosowane do zakresu szkolenia oraz liczby uczestników szkolenia, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. 1.3 Liczba godzin szkolenia Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 200 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia. Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Szkolenie realizowane musi być według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu (w przypadku gdy szkolenie rozpocznie się w inny dzień tygodnia niż poniedziałek i lub zakończy się w inny dzień niż piątek, to liczba godzin zegarowych szkolenia może być proporcjonalnie mniejsza w stosunku do przeciętnej liczby godzin zegarowych w tygodniu). 1.4 Minimalny zakres tematyczny szkolenia Należy przedstawić program zajęć, który musi zawierać minimum następujący zakres tematyczny (kurs podstawowy i średniozaawansowany 2D i 3D) : - podstawy rysowania obiektów, - modyfikacja rysunku, - warstwy rysunkowe, - wprowadzanie tekstu, - kreskowanie, - wymiarowanie rysunku, - bloki, - atrybuty, - makrodefinicje, - pliki wymiany danych rysunkowych, - modyfikacja menu, - komendy zewnętrzne i skróty, - wprowadzenie do modelowania przestrzennego, - modelowanie krawędziowe, - modelowanie powierzchniowe, - modelowanie bryłowe, - tworzenie elementów złożonych, - uzyskiwanie informacji o bryłach. Każda osoba podczas zajęć musi posiadać do dyspozycji jedno stanowisko komputerowe. Program zajęć musi zawierać w szczególności: - nazwę i zakres szkolenia, - czas trwania i sposób organizacji szkolenia, - wymagania wstępne dla uczestników szkolenia, - cele szkolenia, - plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oaz ich wymiar, z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej, - opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, - wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych (z wyszczególnieniem środków, które każdy uczestnik szkolenia otrzyma na własność), - przewidziane sprawdziany i egzaminy, - informację na temat miejsca przeprowadzania zajęć praktycznych i teoretycznych (adresu), z wyszczególnieniem informacji na temat warunków lokalowych, tj. czy sale dydaktyczne posiadają dostęp do szatni, (przebieralni), czy sanitariatów wyposażonych w bieżącą wodę (ciepłą i zimną), oraz czy powierzchnia sal dydaktycznych, ilość stanowisk oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne dostosowane są do zakresu szkolenia oraz liczby uczestników szkolenia, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, - informację na temat składników poczęstunku, który każdy uczestnik otrzyma podczas szkolenia, z wyszczególnieniem informacji na temat miejsca do spożywania poczęstunku, oraz informacji czy w sali lub jej bliskim sąsiedztwie znajduje się dodatkowy stolik, czajnik (termos) oraz miejsce zapewniające możliwość przechowywania produktów spożywczych i naczyń jednorazowych dla uczestników kursu bez dostępu dla osób trzecich. 1.5 Materiały szkoleniowe dla uczestników, poczęstunek Każdy uczestnik kursu musi otrzymać następujące materiały szkoleniowe: minimum dwa podręczniki i inne trwale zszyte materiały informacyjne związane z tematyką prowadzonego kursu oraz zeszyt A4 w twardej oprawie, długopis, ołówek, zakreślacz itp. przybory piśmienne. Powyższe materiały szkoleniowe każdy uczestnik kursu musi otrzymać w teczce tekturowej z rączką. Ponadto wymagane jest aby każdy uczestnik kursu otrzymał wszystkie materiały oraz prezentacje użyte na szkoleniu zapisane w wersji elektronicznej na pendrive o pojemności minimum 2GB. Wszyscy uczestnicy kursu muszą otrzymać każdego dnia szkolenia poczęstunek w postaci kanapki oraz słodkiej bułki. W czasie przerw wymagana jest obowiązkowo: kawa, herbata, zimne napoje. Wykonawca musi zapewnić uczestnikom kursu higieniczne miejsce do spożywania poczęstunku. W sali lub jej bliskim sąsiedztwie musi znajdować się dodatkowy stolik, czajnik (termos) oraz miejsce zapewniające możliwość przechowywania produktów spożywczych i naczyń jednorazowych dla uczestników kursu bez dostępu dla osób trzecich. 1.6 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników szkolenia, którym nie przysługuje stypendium za okres odbywania szkolenia oraz którym przysługuje stypendium za okres odbywania szkolenia, w trakcie którego podjęli zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą zgodnie z art. 41 ust. 3b oraz art. 41 ust. 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 69 poz. 415 z późn. zm.). Zamawiający każdorazowo wskaże wykonawcy imiona i nazwiska uprawnionych osób do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zamawiający dokona refundacji poniesionych kosztów za ubezpieczenie osób szkolonych na podstawie kserokopii polisy ubezpieczeniowej i wystawionej przez Wykonawcę odrębnej faktury. Koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników szkolenia nie stanowi elementu ceny ofert, jaką należy złożyć w postępowaniu. 1.7 Harmonogram, preliminarz kosztów, ankiety, zaświadczenia Do oferty należy przedłożyć harmonogram będący propozycją terminów szkoleń (załącznik). W przypadku przedstawienia harmonogramu zawierającego przerwę w zajęciach trwającą np. cały tydzień Zamawiający nie dyskwalifikuje takiej oferty, pod warunkiem, iż szkolenie rozpocznie się i zakończy w wymaganym terminie. Jednak ze względu na konieczność terminowego naliczania świadczeń dla bezrobotnych, których wysokość jest uzależniona od liczby godzin zegarowych szkolenia w danym miesiącu oraz realizacji szkolenia w sposób zapewniający jak najlepsze przyswajanie materiału przez jego uczestników, Zamawiający zaleca, aby takie przerwy zdarzały się sporadycznie, w wyjątkowych okolicznościach. Należy przedstawić preliminarz kosztów (załącznik). Preliminarz winien zawierać wszystkie przedstawione na druku pozycje: koszt materiałów szkoleniowych, koszt serwisu kawowego itp. Po zakończonym szkoleniu wymagane jest przedłożenie ankiet wypełnionych przez uczestników (załącznik). Po zakończonym szkoleniu Wykonawca wyda uczestnikom kursu zaświadczenia o jego ukończeniu..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.31.00-0, 80.53.32.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kurs grafiki komputerowej z projektowaniem stron www.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: UWAGA: PLANOWANE TERMINY KURSÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE, Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ KURSY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO MUSZĄ ZAKOŃCZYĆ SIĘ MAKSYMALNIE DO 31.10.2011 R., NATOMIAST KURSY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY MUSZĄ ZAKOŃCZYĆ SIĘ MAKSYMALNIE DO 30.11.2011 R. Część II - kurs grafiki komputerowej z projektowaniem stron www Przewidziano do przeszkolenia 15 osób (szkolenie byłoby finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego będzie finansowane w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2.1 Liczba osób i czas trwania szkolenia Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch następujących grupach: - I grupa - termin rozpoczęcia szkolenia czerwiec 2011 r. - 8 osób ( finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie), - II grupa - termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2011 r. - 7 osób (finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie). 2.2 Miejsce szkolenia Kursy muszą odbywać się na terenie Częstochowy. Jest to podyktowane faktem, iż osobom bezrobotnym zamieszkałym poza miastem najłatwiej dojechać na szkolenie do Częstochowy. Wykonawca musi wskazać dokładny adres miejsca przeprowadzania zajęć teoretycznych i praktycznych. Sale dydaktyczne muszą posiadać dostęp do szatni (przebieralni) oraz dostęp do sanitariatów wyposażonych w bieżącą wodę (ciepłą i zimną). Wymagane jest aby powierzchnia sal dydaktycznych, ilość stanowisk oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne były dostosowane do zakresu szkolenia oraz liczby uczestników szkolenia, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. 2.3 Liczba godzin szkolenia Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 250 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia. Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Szkolenie realizowane musi być według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu (w przypadku gdy szkolenie rozpocznie się w inny dzień tygodnia niż poniedziałek i /lub zakończy się w inny dzień niż piątek, to liczba godzin zegarowych szkolenia może być proporcjonalnie mniejsza w stosunku do przeciętnej liczby godzin zegarowych w tygodniu). 2.4 Minimalny zakres tematyczny szkolenia Należy przedstawić program zajęć, który musi zawierać minimum następujący zakres tematyczny: Obsługa programu Adobe Photoshop (wersja min. 8CS) - wprowadzenie do grafiki, - zapoznanie z interfejsem programu Adobe Photoshop, - praca na paletach i przestrzeniach roboczych, - podstawowe typy warstw programu - rozpoznawanie, wypełnianie, właściwe narzędzia do transformacji kształtu, - ustawienia dokumentu, - edycja grafiki rastrowej - praca na warstwach rastrowych, - narzędzia retuszu obrazów, - praca na gradientach, - obiekty wektorowe w Photoshopie, - style warstwy, - tekst, - filtry, - fotomontaż i szparowania, - korekcje kolorystyczne, - animowany gif, - drukowanie prac. Obsługa programu Corel Draw (wersja min. 10.0) - wprowadzenie do grafiki, - zapoznanie z interfejsem programu Corel Draw, - szczegółowe omówienie obszaru roboczego, - poznanie podstawowego narzędzia wskaźnik, - nauka edycji graficznych obiektów wektorowych, - praca z paletą transformacji, - praca na poleceniach grupy zaznaczonych obiektów, - narzędzie z grupy automatów rysujących - interakcyjna obwiednia, - techniki rysunku - tworzenie narzędzi pomocniczych z obiektów wektorowych, - narzędzie z grupy automatów rysujących - interakcyjna głębia, - narzędzie z grupy automatów rysujących - metamorfoza, spektrum zastosowań, - narzędzie z grupy automatów rysujących - interakcyjna przezroczystość, - narzędzia edycji krzywej, - techniki rysunku, - konwencje kompozycji graficznych, - techniki rysunku, - cliparty - wykorzystanie, kompozycje, - drukowanie prac. Kurs tworzenia stron WWW I stopnia - informacje ogólne - podstawowe pojęcia związane z Internetem, - podstawowe pojęcia związane ze stronami www, - ogólna budowa stron www, - rodzaje stron - przykłady, - przeglądarki stron www, - edytory stron www, - podstawy języka HTML i jego składnia, - pierwsza strona www - wstęp, - akapity, - nagłówki, - listy wypunktowane, - listy numerowane, - formatowanie list, - rysowanie linii, - puste wiersze i twarda spacja, - obramowanie i cieniowanie, - formatowanie: kolor, tło, wielkość czcionki jej styl, - grafika na stronach www: dostosowywanie i umieszczanie na stronie, - odwołania wewnętrzne na stronach www, - odwołania zewnętrzne na stronach www, - tabele: projektowanie, - tabele: tworzenie, - tabele: formatowanie, - ramki na stronach www, - budowa strony z ramkami - i ich układy, - formatowanie ramek, - kaskadowe arkusze stylów (CSS), - plik CSS, - powiązanie pliku CSS z plikami stron www, - wstęp do umieszczania JavaScript na stronie www, - przegląd popularnych edytorów HTML i ich funkcjonalność, - umieszczanie stron w internecie - bezpłatnie, - wymagania stawiane serwerom internetowym, - umieszczanie stron w internecie - kryteria wyboru oferty, - pozycjonowanie stron - metodologia, - pozycjonowanie stron - rejestracja w wyszukiwarkach, - netetykieta - omówienie. Kurs tworzenia stron WWW II stopnia - programowanie w PHP - opis narzędzia PHP i jego własności, - porównanie z innymi językami, - zasoby, - architektura, - metody instalacji, - edytory PHP, - objaśnienie składni PHP, - znaczniki, - instrukcje, - komentarze, - literały tekstowe, osadzone, liczbowe, logiczne, - deklarowanie zmiennych, - deklarowanie stałych, - opis typów danych, - sposoby rzutowania typów, - operatory w PHP, - operacje na napisach, - zmienne zewnętrzne i systemowe, - przegląd instrukcji sterujących, - deklaracje funkcji w PHP, - zakres zmiennej i czas życia zmiennej, - tablice, sposoby deklaracji, - inicjacja tablic, - funkcje tablicowe, - programowanie strukturalne - podsumowanie, - programowanie obiektowe w PHP, - pojęcie klasy, obiektu, hermetyzacji, - dziedziczenie, polimorfizm, - funkcje operujące na klasach, - obsługa plików, - obsługa katalogów, - wprowadzenie do HTMLa, - obsługa formularzy z PHP, - prosty licznik odwiedzin, - przesyłanie plików z przeglądarki, - tworzenie prostych aplikacji serwerowych, - bazy danych a PHP, - MySql opis środowiska, - podstawowe polecenia w SQLu, - używanie PHP i MySqla, - MySql a phpMyAdmin, - przykłady aplikacji, - sposoby identyfikacji użytkownika, - elementy grafiki komputerowej w PHP, - data i czas. Kurs tworzenia stron www III stopnia -Adobe Flash (wersja min. CS3) - adobe - Flash - wiadomości wstępne, - tworzenie prostej grafiki - wstęp, - tworzenie prostej grafiki - atrybuty linii, - tworzenie prostej grafiki - atrybuty wypełnień, - tworzenie prostej grafiki - narzędzia, - modyfikowanie prostej grafiki - wstęp, - modyfikowanie prostej grafiki - operacje edycyjne, - modyfikowanie prostej grafiki - narzędzia, - warstwy - tworzenie i operowanie na nich, - tworzenie i używanie obiektów, - tworzenie animacji klatka po klatce, - tworzenie animacji i ich automatyzacja - kształt, - tworzenie animacji i ich automatyzacja - ruch, - tworzenie animacji i ich automatyzacja - kolor, - przyciski interaktywne, - dźwięki w elementach Flash-a, - interaktywność w elementach Flash, - interaktywność w elementach Flash, - tworzenie strony internetowej z elementów Flash, - tworzenie witryny - wiadomości wstępne, - tworzenie witryny - przygotowanie plików tworzących witrynę, - tworzenie witryny - projektowanie układu graficznego, - tworzenie witryny - dodawanie i stylizowanie tekstu, - tworzenie witryny - wykorzystanie listwy czasowej, - tworzenie witryny - tworzenie animacji, - tworzenie witryny - tworzenie mechanizmów nawigacji, - tworzenie witryny - wypełnianie działów witryny zawartością, - publikowanie witryny utworzonej we Flash, - oraz dodatkowo należy uwzględnić zagadnienia z zakresu ochrony środowiska (prawo ochrony środowiska, ochrona zasobów środowiska, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom). Każda osoba podczas zajęć musi posiadać do dyspozycji jedno stanowisko komputerowe. Program zajęć musi zawierać w szczególności: - nazwę i zakres szkolenia, - czas trwania i sposób organizacji szkolenia, - wymagania wstępne dla uczestników szkolenia, - cele szkolenia, - plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oaz ich wymiar, z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej, - opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, - wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych (z wyszczególnieniem środków, które każdy uczestnik szkolenia otrzyma na własność), - przewidziane sprawdziany i egzaminy, - informację na temat miejsca przeprowadzania zajęć praktycznych i teoretycznych (adresu), z wyszczególnieniem informacji na temat warunków lokalowych, tj. czy sale dydaktyczne posiadają dostęp do szatni, (przebieralni), czy sanitariatów wyposażonych w bieżącą wodę (ciepłą i zimną), oraz czy powierzchnia sal dydaktycznych, ilość stanowisk oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne dostosowane są do zakresu szkolenia oraz liczby uczestników szkolenia, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, - informację na temat składników poczęstunku, który każdy uczestnik otrzyma podczas szkolenia, z wyszczególnieniem informacji na temat miejsca do spożywania poczęstunku, oraz informacji czy w sali lub jej bliskim sąsiedztwie znajduje się dodatkowy stolik, czajnik (termos) oraz miejsce zapewniające możliwość przechowywania produktów spożywczych i naczyń jednorazowych dla uczestników kursu bez dostępu dla osób trzecich. 2.5 Materiały szkoleniowe dla uczestników, poczęstunek Każdy uczestnik kursu musi otrzymać następujące materiały szkoleniowe: minimum dwa podręczniki i inne trwale zszyte materiały informacyjne związane z tematyką prowadzonego kursu oraz zeszyt A4 w twardej oprawie, długopis, ołówek, zakreślacz itp. przybory piśmienne. Powyższe materiały szkoleniowe każdy uczestnik kursu musi otrzymać w teczce tekturowej z rączką. Ponadto wymagane jest aby każdy uczestnik kursu otrzymał wszystkie materiały oraz prezentacje użyte na szkoleniu zapisane w wersji elektronicznej na pendrive o pojemności minimum 2GB. Wszelkie dokumenty wydawane przez Wykonawcę, dotyczące uczestnictwa osób bezrobotnych w szkoleniu finansowanego z EFS, muszą zawierać informacje o unijnym wkładzie finansowym w realizację szkolenia, a także muszą być opatrzone emblematem Wspólnoty i logo Europejskiego Funduszu Społecznego oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnego z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (www.efs.gov.pl promocja+EFS). Wszyscy uczestnicy kursu muszą otrzymać każdego dnia szkolenia poczęstunek w postaci kanapki oraz słodkiej bułki. W czasie przerw wymagana jest obowiązkowo: kawa, herbata, zimne napoje. Wykonawca musi zapewnić uczestnikom kursu higieniczne miejsce do spożywania poczęstunku. W sali lub jej bliskim sąsiedztwie musi znajdować się dodatkowy stolik, czajnik (termos) oraz miejsce zapewniające możliwość przechowywania produktów spożywczych i naczyń jednorazowych dla uczestników kursu bez dostępu dla osób trzecich. 2.6 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników szkolenia, którym nie przysługuje stypendium za okres odbywania szkolenia oraz którym przysługuje stypendium za okres odbywania szkolenia, w trakcie którego podjęli zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą zgodnie z art. 41 ust. 3b oraz art. 41 ust. 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 69 poz. 415 z późn. zm.). Zamawiający każdorazowo wskaże wykonawcy imiona i nazwiska uprawnionych osób do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zamawiający dokona refundacji poniesionych kosztów za ubezpieczenie osób szkolonych na podstawie kserokopii polisy ubezpieczeniowej i wystawionej przez Wykonawcę odrębnej faktury. Koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników szkolenia nie stanowi elementu ceny ofert, jaką należy złożyć w postępowaniu. 2.7 Harmonogram, preliminarz kosztów, ankiety, zaświadczenia Do oferty należy przedłożyć harmonogram będący propozycją terminów szkoleń (załącznik). W przypadku przedstawienia harmonogramu zawierającego przerwę w zajęciach trwającą np. cały tydzień Zamawiający nie dyskwalifikuje takiej oferty, pod warunkiem, iż szkolenie rozpocznie się i zakończy w wymaganym terminie. Jednak ze względu na konieczność terminowego naliczania świadczeń dla bezrobotnych, których wysokość jest uzależniona od liczby godzin zegarowych szkolenia w danym miesiącu oraz realizacji szkolenia w sposób zapewniający jak najlepsze przyswajanie materiału przez jego uczestników, Zamawiający zaleca, aby takie przerwy zdarzały się sporadycznie, w wyjątkowych okolicznościach. W przypadku kursu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania harmonogramu kursu (tzw. tabela - załącznik) w formie elektronicznej do siódmego dnia roboczego, liczonego od daty rozpoczęcia kursu. Należy przedstawić preliminarz kosztów (załącznik). Preliminarz winien zawierać wszystkie przedstawione na druku pozycje: koszt materiałów szkoleniowych, koszt serwisu kawowego itp. Po zakończonym szkoleniu wymagane jest przedłożenie ankiet wypełnionych przez uczestników (załącznik). Po zakończonym szkoleniu Wykonawca wyda uczestnikom kursu zaświadczenia o jego ukończeniu. W przypadku kursu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Wykonawca dodatkowo wyda uczestnikom kursu zaświadczenia o jego ukończeniu, które muszą zawierać informacje o unijnym wkładzie finansowym w realizację szkolenia, a także muszą być opatrzone emblematem Wspólnoty i logo Europejskiego Funduszu Społecznego oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnego z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (www.efs.gov.pl promocja+EFS ) - załącznik..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.31.00-0, 80.53.32.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2011.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 


Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (180kB) word
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (219kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Harmonogram szkolenia (122kB) word
Załącznik nr 3a i 3b do SIWZ - Oświadczenia z art. 22 i 24 Pzp (148kB) word
Załącznik nr 4a, 4b i 4c do SIWZ - Wykaz doświadczenia, kadry i sprzętu. (108kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Program szkolenia (87kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty (90kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Preliminarz kosztów (98kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz dokumnetów (104kB) word
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór umowy (601kB) word
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz części zamówienia przekazywanych do realizacji zamówienia (87kB) word

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (2 maja 2011)
Opublikował: j_stepien (2 maja 2011, 13:12:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 219