Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę mebli biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Czestochowie.

 

 
ZZ-271-46/09            
 
 
                                                                                                     Częstochowa, dn. 10.11.2009r.
                                                                      
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę mebli biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie prowadzonego w trybie zapytania o cenę.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2, złożoną przez
„ODNOWA”
Spółdzielnia Produkcyjno – Usługowo – Handlowa
43-200Pszczyna ul. Zdrojowa 65
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy ze Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, p. 207, Tel. 034 370 61 71.
 
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 

Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium 100% cena
Razem
 
1
 
P.P.H.U. „Reg –Met” Ewa Barańska
42-250 Czeladź, ul. Reymonta 73
 
 
 
381,00
 
381,00
 
2
„ODNOWA”
Spółdzielnia Produkcyjno – Usługowo – Handlowa
43-201   Pszczyna ul. Zdrojowa 65
 
500,00
 
500,00
 
 
3
F.H.U. „Grawit”
ul. Górny Bór 5
43-430 Skoczów
 
 
453,55
 
453,55
4
PrzedsiębiorstwoHandlowo-Usługowe „BOSTO” s.c.
ul. Białostocka 40,
42-200 Częstochowa
 
439,55
 
439,55

 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.
 
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), - dział XVI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 
                                                                                                         

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (10 listopada 2009)
Opublikował: j_stepien (10 listopada 2009, 13:07:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 279