Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.

ZPZ-271-7/2013                                                                                        Częstochowa, 2013-04-22
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - Cz. I - Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców wykonujących transport drogowy – 16 osób.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że
 w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 3, złożoną przez:

Konsorcjum: Ośrodek Kursowego Szkolenia Kierowców „ADROM” Roman Adamiak,
ul. Ogrodowa 6 lok. 24, 42-200 Częstochowa
– P.P.H.U.”ALBERTINA” Bożena Kmita,
ul. Jaworznicka 28, 41-208 Sosnowiec.

Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z pracownikami Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.

1.       W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług
waga – 10%
Razem
 
1
Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o.
Ul. Krakowska 9,
43-600 Jaworzno
 
 
16,74
 
3,00
 
19,74
 
2
TRAWERS-ADR KURSY, SZKOLENIA
KATARZYNA ADRIANOWICZ
Ul. Mireckiego 20/6,
42-200 Częstochowa
 
 
23,76
 
3,00
 
26,76
 
 
 
3
Konsorcjum: Ośrodek Kursowego Szkolenia Kierowców „ADROM” Roman Adamiak,
ul. Ogrodowa 6 lok. 24,
42-200 Częstochowa
– P.P.H.U.”ALBERTINA”
Bożena Kmita,
ul. Jaworznicka 28,
 41-208 Sosnowiec
 
 
 
 
27,00
 
 
 
0,00
 
 
 
27,00
 
ZPZ-271-7/2013                                                                                        Częstochowa, 2013-04-22
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - Cz. III - Kurs pracownika administracyjno – biurowego z modułem języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo– 20 osób.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że
w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 3, złożoną przez:
Spółdzielnię Pracy „Oświata”
Ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z pracownikami Referatu
 ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
1.       W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług
waga – 10%
Razem
 
1
Z.P.U. Alicja Glińska
Ul. Paderewskiego 50,
42-200 Częstochowa
 
 
27,00
 
0,00
 
27,00
 
 
2
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Częstochowie
Ul. Jagiellońska 88,
42-200 Częstochowa
 
 
 
19,71
 
 
3,00
 
 
22,71
 
3
Spółdzielnia Pracy „Oświata”
Ul. Faradaya 31,
42-200 Częstochowa
 
 
25,11
 
3,00
 
28,11
ZPZ-271-7/2013                                                                                        Częstochowa, 2013-04-22
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - Cz. IV - Kurs kierowcy wózka jezdniowego obejmującego bezpieczną wymianę butli gazowych - 15 osób.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że
w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2, złożoną przez:

Spółdzielnię Pracy „Oświata”
Ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa.
 
Uzasadnienie wyboru: największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ uzyskały: oferta nr 2 oraz oferta nr 3.Przy czym oferta nr 2 jest ofertą z niższą ceną.Zgodnie z Rozdziałem XIII pkt 6 SIWZ: w przypadku uzyskania takich samych bilansów oceny przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z pracownikami Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.

1.       W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług
waga – 10%
Razem
 
 
1
Zakład Doskonalenia Zawodowego
 w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Częstochowie
Ul. Jagiellońska 88,
 42-200 Częstochowa
 
 
 
26,19
 
 
3,00
 
 
29,16
 
 
2
Spółdzielnia Pracy „Oświata”
Ul. Faradaya 31,
42-200 Częstochowa
 
 
27,00
(cena: 674,00zł/os.)
 
3,00
 
30,00
 
 
3
Ośrodek Przygotowania
 i Doskonalenia Kadr
Al. Kościuszki 13,
42-200 Częstochowa
 
 
27,00
(cena: 676,70 zł/os)
 
3,00
 
30,00

metryczka


Wytworzył: Justyna Górecka (22 kwietnia 2013)
Opublikował: j_stepien (23 kwietnia 2013, 08:22:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 250