INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU II CZĘŚCI POSTĘPOWANIA- badania lakarskie, psychologiczne dla osób zarejestrowanych w PUP w Czestochowie Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu

ZPZ-271-39/2012                                                                 Częstochowa, dn. 04.12.2012r.
 
                                                                                 
 
dot.: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 euro, którego przedmiotem jest przeprowadzenie badań lekarskich, psychologicznych dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie,  w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu oraz przeprowadzenie badań lekarskich dla pracowników i kandydatów na pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.
           
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU II CZĘŚCI POSTĘPOWANIA
 
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje o unieważnieniu II części postępowania- badania lekarskie, psychologiczne dla osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy
w Częstochowie Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu w  roku 2013
 
Uzasadnienie faktyczne:
 
Na realizację powyższej części zamówienia wpłynęła jedna oferta złożona przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa,  42-230 Koniecpol,
ul. Armii Krajowej 2.
W/ w Wykonawca w złożonej przez siebie ofercie podał dwie ceny za realizację wymaganej przez Zamawiającego usługi.
Zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (DZ. U. Nr 97, poz.1050,z późn. zm.) cena jest wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
W toczącym się postępowaniu Zamawiający wymagał złożenia oferty zawierającej jedną ostateczną cenę za realizacje zamówienia.
W związku z powyższym oferta w/w Wykonawcy na podstawie art. 89 ust.1 pkt 1 i pkt 2, związku z art. 82 ust.3 podlega odrzuceniu.
W związku z faktem, iż oferta w/w Wykonawcy była jedyną w tej części postępowania
zachodzi konieczność unieważnienia cz. II postępowania.
 
Uzasadnienie prawne:
 
Zamawiający unieważnia II część postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.)
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (4 grudnia 2012)
Opublikował: a_kukla (4 grudnia 2012, 09:57:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 320