przetarg nieograniczony na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie - Cz.I -kurs projektowania i pozycjonowania stron www, Cz. II -kurs fotografii cyfrowej z grafika komputerowa i obsługa programu Photoshop Zapytania

Częstochowa: przetarg nieograniczony na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie
Numer ogłoszenia: 118419 - 2012; data zamieszczenia: 29.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie , ul. Szymanowskiego 15, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3706100 w. 186, faks 034 3243130.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przetarg nieograniczony na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: przetarg nieograniczony na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie część I - kurs projektowania i pozycjonowania stron www część II - kurs fotografii cyfrowej z grafiką komputerową i obsługą programu Photoshop.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
·         Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Cz. I - kurs projektowania i pozycjonowania stron www Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej następujące szkolenia: - jedno szkolenie grupowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. kurs projektowania stron www lub pozycjonowania stron www - dowolne szkolenie grupowe dla takich jednostek jak: Urzędy Pracy (Powiatowe lub Wojewódzkie), Ośrodki Pomocy Społecznej, Areszt Śledczy, oraz że usługi te zostały wykonana należycie. Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób. Cz. II - kurs fotografii cyfrowej z grafiką komputerową i obsługą programu Photoshop Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej następujące szkolenia: - jedno szkolenie grupowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. kurs fotografii cyfrowej lub kurs grafiki komputerowej lub kurs obsługi programu Photoshop, - dowolne szkolenie grupowe dla takich jednostek jak: Urzędy Pracy (Powiatowe lub Wojewódzkie), Ośrodki Pomocy Społecznej, Areszt Śledczy, oraz że usługi te zostały wykonana należycie. Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Cz. I - kurs projektowania i pozycjonowania stron www Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującym potencjałem technicznym: - minimum dziesięcioma stanowiskami komputerowymi wyposażonymi w: Procesor IntelAMD min. 2,4 GHz Pamięć RAM min. 3 GB Karta grafiki min. 512 MB RAM Monitor min. 19 Ponadto, Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż dysponuje minimum jednym wykładowcą do realizacji niniejszego kursu spełniającym poniższe wymagania: - przygotowanie pedagogiczne, - doświadczenie w postaci minimum jednego przeprowadzonego kursu grupowego (dla min. 5 osób) w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia kursów jest krótszy, to w tym okresie, z zakresu projektowania stron www lub pozycjonowania stron www Cz. II - kurs fotografii cyfrowej z grafiką komputerową i obsługą programu Photoshop Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującym potencjałem technicznym: - minimum dziesięcioma stanowiskami komputerowymi wyposażonymi w: MS Windows X/Vista7 Procesor IntelAMD min. 2,4 GHz Pamięć RAM min. 3 GB Karta grafiki min. 512 MB RAM Monitor min. 19. Każda osoba podczas zajęć musi posiadać do dyspozycji cyfrowy aparat fotograficzny. Ponadto, Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż dysponuje minimum jednym wykładowcą do realizacji niniejszego kursu spełniającym poniższe wymagania: - przygotowanie pedagogiczne, - doświadczenie w postaci minimum jednego przeprowadzonego kursu grupowego (dla min. 5 osób) w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia kursów jest krótszy, to w tym okresie, z zakresu kurs fotografii cyfrowej lub kurs grafiki komputerowej lub kurs obsługi programu Photoshop,
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·          
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.czestochowa.bip-gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie ul. K Szymanowskiego 15 42-200 Czestochowa..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2012 godzina 09:30, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie ul. K Szymanowskiego 15 42-200 Czestochowa..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.3.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: część I - kurs projektowania i pozycjonowania stron www.
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Program kursu powinien obejmować następujące zagadnienia: z zakresu tworzenia stron WWW I stopnia - informacje ogólne: podstawowe pojęcia związane z Internetem, podstawowe pojęcia związane ze stronami WWW, ogólna budowa stron WWW, rodzaje stron - przykłady, przeglądarki stron WWW, edytory stron WWW, podstawy języka HTML i jego składnia, pierwsza strona WWW - wstęp, akapity, nagłówki, listy wypunktowane, listy numerowane, formatowanie list, rysowanie linii, puste wiersze i twarda spacja, obramowanie i cieniowanie, formatowanie: kolor, tło, wielkość czcionki jej styl, grafika na stronach WWW: dostosowywanie i umieszczanie na stronie, odwołania wewnętrzne na stronach WWW, odwołania zewnętrzne na stronach WWW, tabele - projektowanie, tabele - tworzenie, tabele - formatowanie, ramki na stronach WWW, budowa strony z ramkami i ich układy, formatowanie ramek, kaskadowe arkusze stylów (CSS), plik CSS, powiązanie pliku CSS z plikami stron WWW, wstęp do umieszczania JavaScript na stronie WWW, przegląd popularnych edytorów HTML i ich funkcjonalność, umieszczanie stron w Internecie - bezpłatnie, wymagania stawiane serwerom internetowym, umieszczanie stron w Internecie - kryteria wyboru oferty, pozycjonowanie stron - metodologia, pozycjonowanie stron - rejestracja w wyszukiwarkach, netetykieta - omówienie..
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: część II - kurs fotografii cyfrowej z grafiką komputerową i obsługą programu Photoshop.
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dobór sprzętu i aplikacji do cyfrowej ciemni, zasady fotografii, sztuka fotografowania, podstawy fotografii cyfrowej, zarządzanie kolorem, formaty plików, ocena zdjęć cyfrowych, podstawy pracy w Photoshop, fotografowanie: ludzi, pejzaży, architektury, przyrody, zdjęcia grupowe, portret, zdjęcia nocne, zdjęcia w plenerze, zdjęcia w studio, fotografia czarno-biała i kolorowa, sposoby modyfikacji światła, rola dodatkowego sprzętu fotograficznego (filtry, blendy, lampa, obiektyw, dyfuzory), obróbka cyfrowa zdjęć (zajęcia przy komputerze z wykorzystaniem programu Corel, Photo-Paint lub podobnego), zagadnienia z zakresu ochrony środowiska (prawo ochrony środowiska, ochrona zasobów środowiska, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom), zagadnienia związane z równością szans kobiet i mężczyzn..
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.10.2012.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
 
 

Specyfikacja Istotnyvh Warunków Zamówienia (203kB) word
zał nr 2- Formularz oferty (85kB) word
zał nr 4 - Wykaz doświadczenia, kadry, sprzętu (216kB) word
zał nr 5 - Program szkolenia (89kB) word
zał nr 7- Preliminarz kosztów (98kB) word
zał nr 10- Wykaz części przekazanych do realizacji przez podwykonawców (84kB) word
zał nr 3- Oświadczenia z art 22 i 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (149kB) word
zał nr 6- Harmonogram kursu (122kB) word
zał nr 8 - Wykaz dokumentów (107kB) word
zał nr 9- Wzór umowy (186kB) word
zał nr 1 -Opis przedmiotu zamówienia (161kB) word
Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ (29kB) word
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (30kB) word
Zapytania i wyjasnienia do SIWZ-II (32kB) word

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (29 maja 2012)
Opublikował: a_kukla (29 maja 2012, 10:51:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 455