Z-ca Dyrektora

Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Częstochowie
Jerzy Saczuk


tel.  34 370 61 14
fax 34 324 31 30
jerzy.saczuk@czestochowa.praca.gov.pl


KOMPETENCJE
1) koordynowanie i nadzorowanie wykonania zadań Urzędu w zakresie wynikającym
z dyspozycji i poleceń Prezydenta Miasta oraz Dyrektora Urzędu;
2) organizacja pracy podległych komórek organizacyjnych, w tym planowanie i wytyczanie kierunków ich działania;
3)  wydawanie pism okólnych i poleceń służbowych dla zapewnienia należytego funkcjonowania podległych komórek organizacyjnych Urzędu;
4)  rozpatrywanie wniosków pracowników w sprawach podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
5)  promocja usług Urzędu oraz reprezentowanie PUP na zewnątrz;
6) zawieranie umów cywilnoprawnych w zakresie i w celu wykonania zadań Urzędu, w tym niezbędnych do jego funkcjonowania;
7)  realizacja zadań ustawowych; 
8) planowanie i dysponowanie środkami Funduszu Pracy i innymi funduszami celowymi oraz pozyskanymi z Unii Europejskiej na realizację projektów i programów;
9) inicjowanie programów specjalnych oraz projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
10) współpraca z organami jednostek samorządu terytorialnego, z Powiatową Radą Zatrudnienia w Częstochowie/Powiatową Radą Rynku Pracy w Częstochowie, władzami szkolnymi, instytucjami szkolącymi, ośrodkami pomocy społecznej, Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami wymienionymi w § 5 Regulaminu;
11)  wydawanie decyzji, postanowień, zaświadczeń i innych aktów administracyjnych w zakresie wynikającym z odrębnego upoważnienia Prezydenta Miasta.
 

metryczka


Wytworzył: Andrzej Zaguła (19 maja 2011)
Opublikował: Andrzej Zaguła (1 kwietnia 2014, 13:12:10)

Ostatnia zmiana: Andrzej Zaguła (3 czerwca 2019, 10:10:51)
Zmieniono: Modyfikacja wpisu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3130