Dyrektor

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Częstochowie
Piotr Urbaniak


tel.  34 370 61 14
fax  34 324 31 30
piotr.urbaniak@czestochowa.praca.gov.pl

KOMPETENCJE
1) koordynowanie i nadzorowanie wykonania zadań Urzędu w zakresie wynikającym
z dyspozycji i poleceń Prezydenta;
2) wnioskowanie do Prezydenta o ustalenie struktury organizacyjnej i zadań komórek organizacyjnych Urzędu, w tym wnioskowanie o tworzenie, przekształcanie i znoszenie filii Urzędu;
3) organizacja pracy Urzędu i podległych komórek organizacyjnych, w tym planowanie
i wytyczanie kierunków ich działania;
4) zatrudnianie, zwalnianie i ocenianie pracowników PUP, a także powoływanie i odwoływanie Zastępcy Dyrektora, po uzyskaniu akceptacji Prezydenta Miasta;
5) wydawanie zarządzeń, pism okólnych i poleceń służbowych dla zapewnienia należytego funkcjonowania Urzędu;
6) zawieranie umów cywilnoprawnych w zakresie i w celu wykonania zadań Urzędu, w tym niezbędnych do jego funkcjonowania;
7) wydawanie pisemnych pełnomocnictw i upoważnień pracownikom do wykonywania określonych zadań;
8) rozpatrywanie wniosków pracowników składanych w sprawach podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9) promocja usług Urzędu oraz reprezentowanie PUP na zewnątrz;
10) realizacja zadań ustawowych;
11) planowanie i dysponowanie środkami Funduszu Pracy i innymi funduszami celowymi oraz pozyskanymi z Unii Europejskiej na realizację projektów i programów;
12) planowanie i dysponowanie środkami budżetu Urzędu;
13) inicjowanie programów specjalnych oraz projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
14) tworzenie, likwidacja centrów aktywizacji zawodowej, lokalnych punktów informacyjno-konsultacyjnych;
15) współpraca z organami i jednostkami organizacyjnymi jednostek samorządu terytorialnego, z Powiatową Radą Zatrudnienia w Częstochowie/Powiatową Radą Rynku Pracy
w Częstochowie oraz innymi instytucjami wymienionymi w § 5 Regulaminu;
16) podpisywanie umów cywilnoprawnych z podmiotami zewnętrznymi w sprawie wykonywania wyspecjalizowanych zadań realizowanych przez Urząd lub związanych z funkcjonowaniem Urzędu;
17) wydawanie decyzji, postanowień, zaświadczeń i innych aktów administracyjnych w zakresie wynikającym z odrębnego upoważnienia Prezydenta Miasta;
18) wnioskowanie do Prezydenta Miasta o udzielenie upoważnień, o których mowa w  punkcie 18, innym pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy;
19) pełnienie funkcji Administratora Danych Osobowych (ADO).

metryczka


Wytworzył: Andrzej Zaguła (19 maja 2011)
Opublikował: Andrzej Zaguła (1 kwietnia 2014, 13:03:45)

Ostatnia zmiana: Andrzej Zaguła (4 lutego 2019, 10:18:26)
Zmieniono: Aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4774